Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek elválaszthatatlan részét képezik az ajandek.varazslo.hu weboldal igénybe vételére kereskedőkkel megkötött Szolgáltatási szerződésnek.

Fogalmak

Ajándékvarázsló: Szolgáltató által üzemeltetett www.ajandek.varazslo.hu es az ajandekvarazslo.hu weboldalak.
Szolgáltató: Nuvu Kft. (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 9.), mint az ajandek.varazslo.hu web-oldalt működtető vállalkozás.
Kereskedő: azon szerződő vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, amely/aki az Ajándékvarázsló térí-tésköteles marketing szolgáltatását igénybe veszi.
Felhasználó: azon érdeklődő természetes vagy jogi személy, aki ajándéknak megvásárolható ter-mékek különleges keresése céljából az Ajándékvarázsló díjmentes szolgáltatását igénybe veszi.
Termék: azon árucikkek ill. szolgáltatások, melyeket Kereskedő forgalmaz és tesz közzé Szolgálta-tó Ajándékvarázsló weboldalán.
Megjelenítés: a termék – Ajándékvarázslóban tárolt – részletes leírásának megtekintése, amikor Felhasználó a listában megjelent terméknél a termékre kattint.
Átkattintás: Felhasználó átirányítása Kereskedő webshopjába, amikor Felhasználó akár a listában, akár a termék megjelenített leírásában „Tovább a bolthoz” gombra kattint.

1. A szolgáltatás tárgya

Szolgáltató Kereskedőnek egy különleges marketing lehetőséget biztosít.
Felhasználókra optimalizált termékmegjelenítést, termékreklámot biztosít. Szolgáltató az Ajándékvarázsló weboldalán tárolja a Kereskedő által forgalmazott termékek adatait (alapja a Szolgáltató számára elérhetővé tett xml fájl), melyben a Felhasználók célzottan leszűkítve ke-reshetnek termékeket ajándékvásárlásra. Az Ajándékvarázsló platformja a Felhasználók által egyedileg és esetileg specifikált keresési-ajándékozási feltételek alapján válogatja le a termé-keket és jeleníti meg azokat, mint potenciális ajándékokat.
Kereskedő azzal a kifejezett kettős céllal veszi igénybe a szolgáltatást, hogy termékei – mint potenciális ajándékok – leválogathatók és megjeleníthetők legyenek a Felhasználók részére Szolgáltató rendszerében (elérhetőségi szolgáltatás).
Felhasználók Kereskedő megjelenített terméke után érdeklődve, arra rákattintva, az ott meg-határozott link révén Felhasználó Kereskedő saját honlapjára (webshopjára) térjen át (átirányí-tási szolgáltatás).
Saját Ajándékvarázsló oldal, céges adatokkal, saját termékkörrel.
Manuális termékpozícionálás

2. Az Ajándékvarázsló működése és használata

Szolgáltató a vele szerződött kereskedők Ajándékvarázsló adatbázisában lévő termékeit az egyedi fejlesztésű – ajándékkereső – platform segítségével célzottan jeleníti meg a Felhasználóknak a ke-resési feltételeiknek megfelelően annak érdekében, hogy kereskedők számára potenciális ügyfele-ket szerezzen. Az Ajándékvarázslóban a célzott leválogatást követően, az internetes webshopokban is elfogadott, rövid listázási módon a leválogatott termékek alapvető tulajdonságai jelennek csak meg (pl. terméknév, bruttó fogyasztói ár).
Ebben, az egyedi keresési feltéteket teljesítő – potenciális – ajándéktalálati listában nyílik lehetősé-ge Felhasználónak az érdeklődését felkeltő termék adatlapján, a „Tovább a boltba” gombra rákat-tintani, melyet követően automatikusan a kiválasztott termék Kereskedőjének saját webshopjába kerül átirányításra, ahol Felhasználó a tényleges vásárlásról dönthet, az megtörténhet.
Felhasználók az Ajándékvarázslót a mindenkori Általános Felhasználási Feltételek szerint vehetik igénybe.

3. Követelmények a termékekkel szemben, termék kizárása

Kereskedő termékadatbázisában csak és kizárólag forgalomképes, teljes értékű, a vonatkozó jog-szabályi előírásoknak mindenben megfelelő terméket (tárgyat vagy szolgáltatást) tehet elérhetővé Ajándékvarázsló felé. Terméktárgy esetében annak gyári új kivitelűnek, sértetlen csomagolásúnak kell lennie, érvényes jótállással, magyar nyelvű kezelési utasítással, amennyiben azok szükségesek. A szolgáltatásnak önmagában igénybe vehető, fogyasztói szolgáltatásnak kell lennie.
A termék (tárgy ill. szolgáltatás) egységárát magyar forintban, és amennyiben azt áfa terheli, azzal együtt, bruttó (fogyasztói ár) módon kell megadni, szállítási költség nélkül. A termék – fogyasztói – árán felül nem lehet olyan további, a fogyasztót terhelő egyéb költség, ami a termék megvásárlásá-hoz, igénybevételéhez szükséges, ill. elengedhetetlen, kivéve tárgy esetében a szállítási költséget, továbbá szolgáltatás esetén az olyan tipikusan külön felmerülő költségeket, melyek általában is kü-lön értendők (pl. vízum költség, illeték, stb.).
Kereskedő felkínált adatbázisában nem szerepelhet olyan termék (tárgy ill. szolgáltatás), amely (amelynek):
• szabad kereskedelme jogszabállyal tiltva vagy korlátozva van;
• hirdetése korhatárhoz vagy más korlátozáshoz van kötve, vagy
• tárgy esetén csak előrefizetéssel rendelhető, vagy
• értékcsökkentett, pl. újragyártott, használt, javított vagy hibás, stb., vagy
• amelynek bruttó fogyasztói ára nem forintban van megadva.
Szolgáltató indoklás és Kereskedő értesítése nélkül kizárhat terméket az Ajándékvarázslóban törté-nő megjelenítésből különösen, de nem kizárólag, ha az a fenti kizáró feltételek valamelyike alá esik. Ajándékvarázsló jellegéből adódóan Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy visszautasítson olyan ter-mékeket, és azokat ne jelenítse meg célzottan leválogatott ajándékként, melyek nem felelnek meg a köznapi értelemben vett ajándék kritériumainak (pl. alkatrész, szerelvény, rögzítő elem vagy hason-lók). Szolgáltató a leválogatási ajándéklisták változatossága, áttekinthetősége, az Ajándékvarázsló funkcionalitása érdekében fenntartja a jogot, hogy Kereskedő olyan termékelemei közül, termék-csoportjaiból, melyek csak egyes résztulajdonságaikban és minimális mértékben (pl. szín, méret, íz, stb.) különböznek, de jellemzően azonos árúak, csak korlátozottan, adott esetben termékcsopor-tonként csak egy cikkelemet jelenítsen meg, tegyen elérhetővé. Szolgáltató jogosult a termék meg-nevezését és rövid leírását – annak lényegi megváltoztatása nélkül – módosítani.

4. Szolgáltató felelőssége, kötelességei és jogai

4.1 Szolgáltató a tőle elvárható mértékben mindent megtesz az Ajándékvarázsló folyamatos működtetése és elérhetősége érdekében, de nem vállal semmiféle felelősséget annak teljes mindenkori funkcionalitásáért és működőképességéért. Szolgáltató az Internetre jellemző működőképesség alapján nem tud és ezért nem vállal semmilyen felelősséget az Ajándékvarázsló folyamatos ill. hibamentes működését befolyásoló ill. akadályozó külső, a Szolgáltató érdekkörén kívül eső bármilyen eseményért, melynek oka pl. kommunikációs ill. technikai hiba, hibás szoftver vagy programhiba, vagy szándékosan elhelyezett vírus vagy más romboló alkalmazás, stb. Szolgáltató ezért kizárja felelősségét a fentiekből adódó bármilyen adatvesztés vagy romboló alkalmazások okozta károk megtérítésére.

4.2 Szolgáltató – előzőek miatt – különösen nem tud és nem vállal felelősséget azért, hogy az Ajándékvarázslóban a termék webshopjára történő rákattintást követően az átirányítási művelet ténylegesen eredményes-e, hogy felhasználó sikeresen belép Kereskedő webshopjába. Szolgáltató nem garantálja a vásárlás létrejöttét, és nem vállal sem minimális rákattintási számot (átirányítást), sem minimális árbevételt, illetve forgalmat.

4.3 Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal kezeli Kereskedő termékajánlatait az Ajándékvarázslóban. A Kereskedő által átadott adatok feletti ellenőrzési jogát Szolgáltató fenntartja, azonban azok helyességéért kizárólag Kereskedő felel. Szolgáltató különösen nem vállal garanciát arra, hogy a termékek Kereskedőnél a bemutatott feltételekkel beszerezhetők. Az Ajándékvarázslón megjelenített termék Kereskedője az eltérő feltételekből eredő esetleges követelések alól Szolgáltatót teljes mértékben felmenti.

4.4 Szolgáltató törekszik arra, hogy a Kereskedő termékadatait naprakészen tartsa, a saját adminisztrációs felületén a frissítéseket megfelelő, napi gyakorisággal elvégezni. Azonban az ezen törekvések sikertelensége fel nem róható a Kereskedő, a Felhasználó, vagy más, harmadik személy oldalán jelentkező következményekért (például tényleges kár, elmaradt haszon, költségek, stb.) mindennemű felelősségét kizárja.

4.5 Szolgáltató törekszik arra, hogy keresési algoritmusát legjobb tudása szeri t karbantartsa. Szolgál-tató fenntartja a jogot a termékek Ajándékvarázsló rendszerébe történő egyedi integrálási (leváloga-tási) feltételeinek meghatározására, azok esetleges megváltoztatására.

4.6 Szolgáltató jogosult Kereskedő termékeinek az Ajándékvarázslóban történő megjelenítését egyol-dalúan felfüggeszteni, szüneteltetni Kereskedő egyidejű értesítése nélkül – nem kizárólag, de külö-nösen – az alábbi esetekben:
• aktuális kreditegyenleg kimerülése esetén azonnali hatállyal;
• Szolgáltató tudomására jutó olyan hivatalos információ esetén, amely lehetetlenné teszi Fel-használónak Kereskedő termékeinek megvásárlását;
• Szolgáltató tudomására jutó olyan hivatalos információ esetén, amely alapján feltételezhető, hogy Kereskedő termékei ill. azok megjelenítése jogot sértenek;
• Szolgáltató tudomására jutó, a Kereskedőt ill. termékeit érintő megalapozott súlyos vásárlói panaszok esetén;
• Szolgáltatónak átadott termékadatbázis hibája, károsodása esetén.

4.7 Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül Kereskedő termékeit felfüggeszteni, törölni minden olyan esetben, amikor annak közzétételével kapcsolatban valamely jogszabály vagy irányadó etikai szabály megsértésének gyanúja merülhet fel, illetve amennyiben azt tisztességtelennek tartja, vagy egyébként felmerül annak gyanúja, hogy az megtévesztő információt tartalmaz, illetve a jó erkölcsbe ütközhet. Szolgáltató jogosult eltávolítani azokat a termékadatokat, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek.

4.8 Amennyiben forgalomba nem hozható termék jelenik meg a terméklistában, Szolgáltató – bizonyos esetekben – felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján. Szolgáltató ezért haladéktalanul cselekszik bármely forgalomba nem hozható termék esetén. Szolgáltató ugyanezen lépéseket teszi meg az olyan termékek hirdetése esetén is, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

4.9 Szolgáltató fenntartja a jogot valamennyi, akár egymással konkuráló Kereskedő felvételére és azok eltávolítására a mindenkori szerződéses viszonyok keretei között.

5. Kereskedő felelőssége, kötelességei és jogai

5.1 Kereskedő az Ajándékvarázsló szolgáltatását csak és kizárólag olyan termék vonatkozásában veheti igénybe, csak olyan terméket adhat meg adatbázisában, amely teljesíti a 3. pontban írt követelményeket, és nem esik az ott említett kizáró okok valamelyike alá, és amelyet a saját nevében, a saját kockázatára árusít, ill. fog értékesíteni Fogyasztó felé.

5.2 Az Ajándékvarázslóban megjelenő termékek forgalomképességéért és a kapcsolódó fogyasztó-védelmi, verseny- vagy szerzői jogi szabályok betartásáért kizárólag Kereskedő felel. Szolgáltató nem ellenőrzi a termékek ilyen jellegű jogszerűségét, és nem vonható felelősségre azok jogszerűt-lensége esetén. Kereskedő az Ajándékvarázsló-ban történő termékmegjelenéshez Szolgáltatónak átadott bármely adat, védjegy, fénykép ill. más információ átadásával egyben felruházza Szolgálta-tót az azokhoz kapcsolódó (pl. tárolási, használati, reprodukálási, stb.) jogok gyakorlására, hogy a szolgáltatást teljesíteni tudja. Kereskedő felelőssége és kockázata ezen felruházás jogszerűsége. Kereskedő a szerződés megkötésével kifejezetten mentesíti Szolgáltatót az ilyen jellegű (fogyasz-tóvédelmi, verseny- vagy szerzői jogi) problémák esetlegesen előforduló, jogszerűtlenségből faka-dó bármilyen joghátrány alól.

5.3 Kereskedő kizárólagos felelősséggel tartozik a Szolgáltató részére átadott termék ajánlatok ára, neve, leírása, képek vagy egyéb információk helyességéért, teljességéért, a valóságnak való meg-felelőségéért, hitelességéért, időszerűségéért és jogszerűségéért, és egyebekben magatartásának a jogszabályoknak és jelen szerződésnek való megfelelőségéért.

5.4 Kereskedő tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű adateltérésből adódó reklamációt Szolgáltató elutasítja, és ezt – adott esetben – az Ajándékvarázslón közzé is teszi a Felhasználóknak.

5.5 Kereskedő az általa forgalmazott termékek adatait köteles a Szolgáltató által meghatározott adatformátumban (XML fájl) rendelkezésére bocsátani Szolgáltatónak úgy, hogy ahhoz Szolgáltató a székhelyéről közvetlenül, internet útján – díjmentesen – történő lehívással hozzáférjen. A hozzáférés módját (linkjét) a Szolgáltatási szerződésben ajánlott rögzíteni. Az XML fájl elérési útvonala később is megküldhető írásban, de amennyiben 30 napon belül nem érkezik a rendszer követelményeinek megfelelő url, úgy a szerződés automatikusan megszűnik. Ha az adatbázis elérési útja (linkje) megváltozna, arról Kereskedő min. 3 munkanappal korábban írásban tájékoztatja Szolgáltatót az új elérési út megadásával.

5.6 Kereskedő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató jogosult egyoldalúan felfüggeszteni Kereskedő termékeinek megjelenítését a jelen szerződésben rögzített esetekben.

5.7 Kereskedő köteles 72 órán (ill. a bekövetkezés napját követő 3 munkanapon) belül Szolgáltatót – lehetőleg írásban, akár e-mail útján – értesíteni, ha vele ill. tevékenységével kapcsolatban olyan esemény következik be, amely kihatással van az Ajándékvarázslóban való megjelenítéssel, így kü-lönösen, amennyiben:
• tevékenységét felfüggesztették vagy felfüggesztette, ill. befejezte,
• ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indult,
• termékeinek értékesítése bármilyen okból ellehetetlenült.

5.8 Kereskedő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a neki bármilyen okból felróható Szolgáltatónak okozott kárt köteles Szolgáltatónak megtéríteni, ide értve az ügyvédi és perköltséget is. Szolgáltató ilyen irányú kárigénye esetén Kereskedő nyitott, fel nem használt kreditegyenlege azonnali beszámí-tásra (felhasználásra) kerül.

6. Szerzői jogi feltételek

6.1 Az Ajándékvarázsló (ajandek.varazslo.hu), mint weboldal szerzői jogi műnek minősül. Ezért tilos az ott megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvános-sághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása il-letve értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

6.2 Az Ajándékvarázsló weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájá-rulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

6.3 Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

6.4 Tilos az Ajándékvarázsló weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafej-tése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az ajandekvarazslo.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

6.5 Az ajandek.varazslo.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

7. A szolgáltatás ára

7.1 Ajándékvarázsló marketing szolgáltatásai igénybe vételének, azaz az Ajándékvarázsló-ban történő aktív termékmegjelenés feltétele, hogy Kereskedő pozitív egyenlegű, nem kamatozó díjkerettel, ún. kredittel rendelkezzen Szolgáltatónál. Kereskedő a mindenkori Díjszabás alapján kiválasztott díj-csomagot megvásárolja, melyről Szolgáltató „marketing díj” címen alapvetően elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A számla pénzügyi teljesítését (banki jóváírását) követően – legkésőbb 2 munkanapon belül – Szolgáltató Kereskedő termékeit aktiválja, a termékmegjelenést biztosítja, és a megvásárolt díjcsomag szerinti összes kreditet jóváírja.

7.2 Termékpozícionálás díja: Kereskedő egyedi igénye alapján Szolgáltató lehetőséget biztosít Kereskedő termékeinek egyedi keresési paraméterezésére, melynek díjazása külön megállapodás szerint történik.

7.3 A kreditegyenleget csökkentő tételek:

7.3.1 Átirányítási szolgáltatás (kattintás) normál termékre
Amennyiben Felhasználó rákattint Kereskedő termékénél a „Tovább a boltba” gombra, és megtörté-nik Kereskedő saját webshopjába az átirányítás, a mindenkori Díjszabás szerinti, átirányítási szol-gáltatás (kattintás) díjának megfelelő mennyiségű kredittel csökken Kereskedő kreditegyenlege.
Az átirányítási szolgáltatás igénybe vételének minősül a 7.6 pont szerinti átirányítás is.
Megjegyzés: A termék megjelenítése, részletes leírásának megtekintése nem jár kreditlevonással.
7.3.2 A pont későbbi alkalmazás céljára fenntartva
7.3.3 Elérhetőségi (rendszerhasználati) szolgáltatás
A Felhasználók részére célzott termékreklám érdekében Ajándékvarázsló adatbázisában tartott termékek után (elérhetőségi szolgáltatás) Kereskedő fel nem használt kreditjei a legutolsó kreditvásár-lás napjától számított minimum 365 naptári nap múlva – de minden év január végén – lejárnak, tör-lésre kerülnek. A korábbi kreditek felhasználhatósági ideje (365 nap) minden új kreditvásárlással újra indul.

7.4 A pont későbbi alkalmazás céljára fenntartva.

7.5 Díjfizetési lehetőségek
A kreditek ellenértékét a szerződött Kereskedők banki átutalással, bankkártyás fizetéssel illetve a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatás segítségével egyenlíthetik ki. A bankkártyával és a Barion szolgáltatással történő fizetés esetén a bizalmas adatok biztonságos kezelését a fizeté-si rendszert üzemeltető Barion Payment Zrt. garantálja. A bizalmas adatok a Barion rendszerén és weboldalán kerülnek elküldésre titkosított csatornán keresztül. Bővebb információ elérhető az alábbi linken: https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-vasarloknak/

7.6 Saját Ajándékvarázsló oldal céges adatokkal, saját termékkörrel

Az egyedi Ajándékvarázsló keresési algoritmust Kereskedő igénybe veheti saját termékkörére korlá-tozva. A szolgáltatás igénybe vételéhez Kereskedő elhelyez a saját weboldalán egy a Szolgáltató által meghatározott linket (viszontlink-bannert), mellyel a webshopját közvetlenül felkereső Felhasz-nálóknak lehetővé teszi, hogy az Ajándékvarázsló egyedi keresési algoritmusa alapján keressenek termékeket csak a Kereskedő termékei körében.

Kereskedő ezt a szolgáltatást abban az esetben tudja igénybe venni, ha
- pozitív kreditegyenleggel rendelkezik, és
- kihelyezi a meghatározott Ajándékvarázsló viszontlink-bannert a saját weboldalán.

Ebben az esetben a Kereskedő webshopját felkereső Felhasználók a linkre kattintva az Ajándékva-rázsló egy speciális honlapjára lesznek átirányítva, melyen a Kereskedő cégadatai mellett csak az ő termékei jelennek meg, és azok kereshetők. Tekintettel arra, hogy a Felhasználó Kereskedő webshopjába történő átirányítása (tkp. visszairányítása) ebben az esetben is Ajándékvarázsló web-oldaláról történik az eredményes keresésnek köszönhetően, így az innen induló átkattintásokért is a mindenkori Díjszabás szerinti kattintási díjat számít fel Szolgáltató.
Megjegyzés: Béta tesztelés ideje alatt ez a szolgáltatás díjmentesen használható.

8. Díjvisszatérítés feltételei

Kereskedő abban az esetben tarthat igényt díjvisszafizetésre, ha a szolgáltatás Szolgáltatónak fel-róható, súlyos szerződésszegés miatt szűnik meg. Díjvisszatérítés esetén elszámolásnak van helye. A kreditek felhasználásakor, időrendben először mindig a vásárolt kreditek kerülnek elszámolásra, és az ajándék kreditek pénzre nem válthatók.
Ha a szerződés aláírástól számított 30 napon belül nem tud a rendszer számára feldolgozható XML elérést biztosítani, akkor a szerződés automatikusan megszűnik, és amennyiben a díjat Kereskedő megfizette, az Szolgáltató visszatéríti.

9. Adatvédelem és üzleti titok

Felek tudomásul veszik, hogy a mindenkori adatvédelmi szabályokat kötelesek betartani. A tudo-másukra jutott információkat kötelesek üzleti titokként kezelni és megőrizni a szerződés lejártát kö-vető 24 hónapig. Ebben a határidőben harmadik félnek tudomására hozott üzleti titok esetéből adódó kárért a Felek kölcsönösen felelősséggel tartoznak.

10. A szerződés megkötése, hatálya, módosítása, felmondása, megszűnése

A Szolgáltatási szerződés megkötését Kereskedő indítványozhatja Szolgáltató Ajándékvarázsló weboldalán keresztül elektronikus cégregisztráció útján. Kereskedő a regisztrációval – kifogás nél-kül, akaratával megegyezően – elfogadja a jelen Általános Szolgáltatási Feltételeket. Kereskedő fe-lelőssége és kötelessége, hogy a cégregisztrációs folyamat során a kért adatokat teljes körűen és a valóságnak megfelelően adja meg. Ezen adatokban a szerződés hatálya alatt beálló bármilyen változás esetén Kereskedő köteles Szolgáltatót késedelem nélkül, haladéktalanul írásban tájékoz-tatni.
Szolgáltató nem köteles Kereskedő szerződéskötésre vonatkozó indítványát elfogadni, Ajándékva-rázsló jellegéből adódóan Szolgáltató szabadon dönt a Szerződés megkötéséről Kereskedő termé-kei alapján.
Kereskedő indítványának (cégregisztrációjának) beérkezését követő 8 naptári napon belül Szolgálta-tó megkeresi Kereskedőt a szerződés megkötése, aláírása végett. A szerződés hatálya – eltérő megállapodás hiányában – határozatlan időtartamú.
A szerződés – indoklás nélkül – felmondható a másik Félnek írásban tett felmondással a tárgyhó utolsó napjára, 14 naptári napos határidővel.
Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. Súlyos esetnek minősülnek kifejezetten, de nem kizárólagosan:
• az elérhetőségi szolgáltatás 72 órán túli, indokolatlan szünetelése
• Szolgáltatónak okozott kár
• Kereskedő ellen fizetésképtelenség miatt indított eljárás
• Kereskedő által átadott adatok és saját webshopjában lévő adatok közötti eltérés legalább három egymást követően feltárt esetben
• Két egymást követő esetben előforduló súlyos reklamáció, vevő megtévesztése
• Kereskedő tartós elérhetetlensége esetén (ilyen lehet nem kizárólagosan a kétszer eredménytelenül – nem – kézbesített tértivevényes küldemény).

A Szolgáltatási szerződés csak írásban (levél, e-mail) módosítható ill. mondható fel.

A szerződés automatikusan megszűnik, ha a megkötéstől számított 30 napon belül Kereskedő nem tud a rendszer számára feldolgozható XML fájlt előállítani.

Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szolgáltatási Feltéteket (ide értve a Díjszabást is) egyoldalúan módosítani Kereskedő előzetes írásbeli értesítése mellett. Szolgáltató az ilyen egyoldalú módosítást minimum 21 naptári nappal korábban, a tárgyhót követő hó 1. napján történő hatályba lépéssel te-heti meg. Kereskedő kifogása esetén – az indoklás nélküli felmondás szabályai szerint – jogosult a Szerződést felmondani. Amennyiben Kereskedő nem él ezen jogával, azzal kifogás nélkül elfogadja a módosított feltételeket.

11. Egyéb rendelkezések

Szerződő Felek a vitás kérdéseket először békés úton igyekeznek rendezni. Ha békés úton nem si-kerül a vitát rendezni, úgy Felek a Pesti Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét fogadják el.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.